Definicja prawna molestowania seksualnego

Kodeks pracy definiuje termin „molestowanie seksualne” jako zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie pracownika. Aby doszło do molestowania seksualnego w pracy, konieczne jest łączne zaistnienie powyższych oraz „nieakceptowanego zachowania o charakterze seksualnym lub odnoszącego się do płci pracownika”.
Art. 183a par. 5 pkt 2 i par. 6, art. 183d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Art. 199 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Jak częste jest zjawisko molestowania seksualnego w Polsce?

Według badania przeprowadzonego przez CBOS co czwarta osoba w Polsce, była świadkiem molestowania seksualnego w pracy lub miejscu nauki. Ponadto obiektem niestosownych i niechcianych zachowań, propozycji lub żartów o charakterze seksualnym było 12% dorosłych. Badanie to wskazuje na fakt, że częściej do molestowania seksualnego dochodzi w meijscu nauki, niż w miejscu pracy.

Na czym polega molestowanie seksualne?

Są to nieodpowiednie, naruszające godność uwagi o podtekście seksualnym, np. opowiadają niestosowne „żarty” o podtekście erotycznym, komentarze na temat wyglądu i ubioru, dwuznaczne gesty, propozycje seksualne, erotyczne aluzje, odnoszące się do płci komentarze na temat uzdolnień lub ich braku, zachowania o podtekście seksualnym (np. nadmierne zbliżenie, dotykanie, poklepywanie, obejmowanie). Może też zdarzyć się, że ktoś ze współpracowników lub kolegów otrzymał pracę, awansował lub uzyskał inną korzyść w zamian za utrzymywanie stosunków seksualnych z przełożonym lub wykładowcą. Molestowanie w miejscu pracy może składać się zarówno z elementów fizycznych, werbalnych (molestowanie słowne), jak i niewerbalnych (gesty, spojrzenia). 
W przypadku wątpliwości, czy dane zachowanie jest molestowaniem seksualnym należy zastanowić się:

  1. czy zachowanie to odnosi się do płci lub seksualności?
  2. czy może być odebrane jako upokarzające, obraźliwe lub naruszające godność?
  3. czy dochodzi do niego wbrew woli odbiorcy?

Jak sobie z radzić? z molestowaniem seksualnym?

Jeśli Twoja firma jest klientem ICAS Poland możesz uzyskać bezpłatną pomoc. Skontaktuj się z nami!
Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002 lub pod numer 112.

Molestowanie seksualne